Juridisk information

Juridisk information

INTEGRITETSPOLICYDENNA INTEGRITETSPOLICY (“POLICYN") TILLÄMPAS PÅ ALL PERSONLIG INFORMATION DU LÄMNAR UT TILL OSS PÅ DENNA WEBBSIDA. ATT DU ANVÄNDER WEBBSIDAN INNEBÄR ATT DU ACCEPTERAR DE VILLKOR SOM ANGES NEDAN. VÄNLIGEN LÄS DÄRFÖR DENNA POLICY NOGA.

Vi, TOTAL Sweden AB, Reg. no. 556498-4218 ("TOTAL") är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som samlas in på sidan http://www.totalsweden.seVi är angelägna om att skydda din integritet när du använder sidan. De personuppgifter du lämnar ut till oss (så som namn, adress, e-mailadress och telefonnummer) kan komma att användas på ett eller flera av följande sätt:

 • för att besvara och bemöta dina frågor;
 • för att administrera ditt konto och verkställa våra skyldigheter gentemot dig;
 • för att fullgöra dina beställningar;
 • och endast i fall då vi har fått ditt samtycke i förväg, skicka information till dig om produkter och tjänster som kan vara intressanta för dig.
 • Genom att lämna ut personuppgifter till oss, ger du ditt samtycke till att vi får behandla dessa personuppgifter. Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst, och vi kommer då att sluta behandla dina personuppgifter.

TOTAL Sweden AB ägs av TOTAL MARKETING SERVICES S.A. Våra dotterbolag, anställda, agenter och underleverantörer kan ha tillgång till dina uppgifter i fall då det är nödvändigt för att kunna utföra det som räknas upp ovan. Eftersom koncernen TOTAL är verksam internationellt, kan dina uppgifter komma att överföras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), förutsatt att de länder som vi sänder dina uppgifter till har personuppgiftslagar liknande den svenska Personuppgiftslagen.

En "cookie" är information som gör att vår server identifierar din dator. Vi kan komma att använda cookies från tid till annan för att underlätta för dig när du besöker sidan, så att du exempelvis inte behöver komma ihåg ditt användarnamn och lösenord varje gång du loggar in. Vi kan också komma att använda cookies för att följa hur besökare väljer att navigera på vår sida. Om du inte accepterar vårt användande av cookies, men fortfarande vill använda vår sida, har du möjlighet att avaktivera cookies i din webbläsare.

Vi försöker på alla sätt upprätthålla skyddet för dina personuppgifter och vidtar därför säkerhetsåtgärder för att förhindra icke-auktoriserad tillgång, oavsiktlig förlust och olaglig radering av din information. Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder och anser att vi skyddar dina personuppgifter på ett adekvat sätt.

Vi kommer inte utan ditt samtycke att vid senare tillfälle använda dina personuppgifter för andra syften än de ursprungliga som förelåg när uppgifterna samlades in. Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för behandlingen.

Du har rätt att kräva en kopia av de personuppgifter vi lagrar om dig mot betalning av en avgift (i enlighet med Svensk lag) och uppvisande av adekvat legitimation. Vi kommer att förse dig med informationen inom 4 veckor efter din förfrågan. Du har även rätt att kräva att vi rättar felaktigheter i dina personuppgifter. Alla frågor kring vilka personuppgifter vi lagrar angående dig och alla förfrågningar om kopior eller rättelse av sådana uppgifter ska sändas via post till: TOTAL Sweden AB, Aldersrogade 6C, 4:e vån, DK-2100 Köpenhamn Ö, Danmark.

DETTA RÄTTSLIGA MEDDELANDE GÄLLER FÖR ALLT INNEHÅLL PÅ DENNA WEBBSIDA. VÄNLIGEN LÄS VILLKOREN NEDAN NOGA INNAN DU ANVÄNDER WEBBSIDAN. ATT DU ANVÄNDER WEBBSIDAN INNEBÄR ATT DU ACCEPTERAR DE VILLKOR SOM ANGES NEDAN, OAVSETT OM DU REGISTRERAR INFORMATION HÄR ELLER INTE.

Villkor för användning av denna webbsida.

 1. Innehavaren av denna webbsida (“Bolaget”) har vidtagit alla rimliga åtgärder för att säkerställa att all information som förmedlas på eller genom denna webbsida är komplett och korrekt vid den tidpunkt då den publiceras. Det kan emellertid förekomma oavsiktliga och enstaka felaktigheter och utelämnanden. Bolaget ber om ursäkt för detta, men kan inte garantera att information som förmedlas på eller genom denna webbsida, inklusive hypertextlänkar eller andra objekt som används direkt eller indirekt från denna webbsida, är korrekt eller fullständig. Bolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar och korrigeringar när som helst, utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inget ansvar för felaktigheter eller utelämnanden på denna webbsida. Beslut baserade på information som inhämtats från eller genom denna webbsida fattas på besökarens eget ansvar. Bolaget åtar sig inget ansvar för direkta, speciella, indirekta skador eller följdskador, eller andra förluster, skador eller annat ansvar av något slag som är resultatet av någon orsak som har samband med en persons tillgång till, eller oförmåga att få tillgång till denna webbsida, eller genom användning av den, och/eller genom att personen förlitat sig på någon information inhämtad antingen direkt eller indirekt från denna webbsida.

 2. Ingen information på denna webbsida utgör eller ska betraktas som utgörande en inbjudande att investera i eller annars handla med aktier i Bolaget, dess moderbolag eller något av dess dotterbolag.

 3. Inget innehåll på denna webbsida ska betraktas som utgörande ett juridiskt bindande erbjudande om att ingå ett avtal.

 4. Såvida inte annat anges, innehar Bolaget ensamt upphovsrätten till de dokument som utgör innehåll på denna webbsida och allt material skapat för denna webbsida. Ingen licens och inga andra immateriella rättigheter som har samband med sidan överförs till någon annan person. Att kopiera dokumenten är tillåtet endast för privat bruk i informationssyfte och alla annan kopiering eller användning av dokumenten är uttryckligen förbjuden.

 5. Bolag inom Bolagets koncern utgör egna separata juridiska enheter men på denna webbsida används ibland begreppen “koncern”, “vi” eller “oss” för att generellt referera till bolag inom samma koncern som Bolaget när det inte fyller någon funktion att specifika bolag inom koncernen identifieras.

 6. Även om Bolaget eftersträvar att säkerställa att denna webbsida är tillgänglig dygnet runt, åtar sig Bolaget inget ansvar för det fall webbsidan av någon anledning inte är tillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon period. Dessutom kan tillgången till denna webbsida stängas av tillfälligt utan föregående information med anledning av tekniska problem, underhåll eller reparationer, eller av orsaker som ligger utanför Bolagets kontroll.

 7. Bortsett från personuppgifter, som nämnts i denna Policy, kommer allt material som överförs eller skickas av en besökare betraktas som icke-konfidentiellt och fritt från äganderätt. Bolaget kommer inte att ha några skyldigheter beträffande sådant material. Bolaget och den som auktoriserats av Bolaget kommer fritt få lov att för alla kommersiella och icke-kommersiella syften kopiera, avslöja, sprida, inkludera och på andra sätt använda sådant material och all information inklusive bilder, ljud, text och övrigt innehåll.

?? ?? ?? ??
X

Genom att fortsätta att ladda denna webbplats accepterar du användandet av cookies och andra informationsverktyg för insamling av besöksstatistik, för att optimera funktionaliteten på webbplatsen. För mer information och inställning av cookies.

By continuing browsing this website, you accept the use of cookies or other tracers for statistics of visits to optimize the functionality of the site. More info here.